Studijní program: B1301 - Geografie
Studijní obor: Ekonomická a regionální geografie
Forma studia: prezenční
Typ studia: bakalářské studium
Místo studia: Plzeň

Obsah a zaměření studia

Studijní obor tvoří bloky předmětů z oblasti geografických a ekonomických disciplín (fyzická, humánní, historická, kulturní geografie, teorie a metodologie geografie, kartografie, geoinformatika, ekonomie, statistika). Zároveň obsahuje předměty zaměřené na získání dovedností, které absolvent uplatní ve své budoucí profesi (např. geografické informační systémy, geografický výzkum, geografie malé oblasti). Součástí studia je také terénní praxe studentů a studium cizích jazyků, které si student volí v rámci povinně volitelných předmětů. Studijní plán tohoto oboru je odlišný od studijních plánů ostatních bakalářských studijních oborů na fakultě (neobsahuje předměty společného fakultního základu, studenti si je však mohou zvolit jako volitelné předměty).

Absolventi oboru mají znalosti geografických a ekonomických disciplín. Jsou kompetentní k práci v institucích veřejné správy a organizacích zaměřených na regionální rozvoj. Absolventi mají všechny předpoklady k pokračování studia geografie v navazujících magisterských studijních oborech.


Zpět ke studijním programům a vizualizaci studijního plánu