Studijní program: B6208 - Ekonomika a management
Studijní obor:Podniková ekonomika a management
Forma studia:kombinovaná
Typ studia:bakalářské studium
Místo studia:Plzeň

Obsah a zaměření studia

Obor bakalářského studijního programu se standardní dobou studia 3 roky, absolventi získají titul Bc. Pro absolvování studia je nutno získat minimálně 180 kreditů v předepsané skladbě předmětů, vypracovat a obhájit bakalářskou práci a úspěšně složit bakalářskou státní zkoušku z ekonomie a bakalářskou státní zkoušku z odborných předmětů.

Obor je tvořen bloky teoretických předmětů z oblasti ekonomie, informatika, statistika, podniková ekonomika, management, studenti získají rozšířené znalosti z oblasti financí a účetnictví. Obor obsahuje předměty zaměřené na získání dovedností, které absolvent uplatní v profesi odborný pracovník pro ekonomické funkce podniků, manažer pro podniky a instituce v oblasti výroby a služeb, manažer pro neziskové organizace.

V průběhu studia je student povinen absolvovat dva povinně volitelné předměty zaměřené na studium odborného cizího jazyka.

Studium probíhá v kombinované formě. Prezenční část výuky se koná formou blokových přednášek ve vybrané soboty v budově fakulty v Plzni. Prezenční výuka je doplněna individuálním studiem s využitím moderních technologií (e-learningové kurzy, využívání systému Courseware v Portálu Západočeské univerzity). Součástí individuálního studia je vypracování samostatných úkolů, které studenti zpracovávají podle pokynů uvedených v metodických návodech předmětů a odevzdávají vyučujícímu ke kontrole.

Profil absolventa bakalářského studijního oboru Podniková ekonomika a management

Vymezení výstupních všeobecných, odborných a speciálních znalostí a dovedností

Absolvent bakalářského studijního oboru Podniková ekonomika a management má znalosti, které jej profilují tak, že je schopen se teoreticky i prakticky orientovat v základních otázkách tržní ekonomiky a aktivně se podílet na řízení podnikatelských subjektů, neziskových organizací a dalších institucí. Absolvent oboru prokazuje odborné znalosti v oblasti ekonomické teorie, podnikové ekonomiky a managementu a základů dalších specifických ekonomických disciplín. Pokročilé znalosti dosáhl v oblasti podnikové ekonomiky, financí a účetnictví, kde je díky dosaženým dovednostem a získaným zkušenostem připraven pro kompetentní činnost v praxi.

Absolvent získal pokročilé dovednosti v oblasti práce s ICT, ovládá aktivně minimálně jeden odborný cizí jazyk, který mu umožňuje v praktických činnostech komunikovat se zahraničními subjekty.

Je připraven jak pro týmovou práci, tak i pro samostatné a odpovědné řešení problémů.

Charakteristika profesí, pro jejichž výkon je absolvent připraven, další možnosti jeho uplatnění

Absolvent je připraven ke studiu navazujícího studijního programu ekonomického zaměření. Zároveň je připraven k přímému vstupu do praxe a může vykonávat na střední úrovni řízení ekonomické a manažerské funkce v podnicích a institucích působících v oblasti výroby a služeb i v neziskových organizacích (odborný pracovník pro ekonomické funkce podniků, manažer pro podniky a instituce v oblasti výroby a služeb, manažer pro neziskové organizace).

Přijetí k bakalářskému studiu

Studium v kombinované formě se v plzeňské části fakulty realizuje až od druhého ročníku studia. Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně absolvovali program celoživotního vzdělávání (podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění) v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu Ekonomika a management a v tomto programu splnili všechny povinné předměty, které svojí strukturou a obsahem odpovídají 1. ročníku akreditovaného bakalářského studijního programu Ekonomika a management, studijního oboru Podniková ekonomika a management.

Studovat toto zaměření mohou dále studenti, kteří úspěšně absolvovali 1. ročník bakalářského studia v kombinované formě v chebské části fakulty, pokud o změnu místa studia do Plzně počínaje 2. ročníkem požádají.


Zpět ke studijním programům a vizualizaci studijního plánu