Studijní program: N6209 - Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: Informační management
Forma studia: prezenční
Typ studia: navazující magisterské studium
Místo studia: Plzeň

Obsah a zaměření studia

Obor navazujícího magisterského studijního programu se standardní dobou studia 2 roky, absolvent získá titul Ing. Pro absolvování je nutno získat minimálně 120 kreditů v předepsané skladbě předmětů, vypracovat a obhájit diplomovou práci a úspěšně složit státní zkoušku z ekonomie a odbornou státní zkoušku.

Obor je tvořen bloky teoretických předmětů z oblastí ekonomie, matematika, softwarové inženýrství, management, finance. Zároveň obsahuje blok volitelných odborných předmětů v cizím jazyce a předměty zaměřené na využití teoretických poznatků v praxi a na získání dovedností, které absolvent uplatní v profesi manažer pro podnikové informační systémy a specialista pro provoz informačních systémů a informační technologie. Do studijního plánu je také zařazena předdiplomní praxe.

Profil absolventa navazujícího magisterského oboru Informační management

Vymezení výstupních všeobecných, odborných a speciálních znalostí a dovedností

Absolvent má široké znalosti, které jej profilují tak, že je schopen se teoreticky i prakticky orientovat v základních otázkách tržní ekonomiky a rozvoje informačních technologií. Je schopen formulovat, prosazovat a řídit problematiku informačního managementu na úrovni vedení firem a organizací. Je schopen aktivně řídit činnost v podnicích a institucích působících v oblasti obchodu s informačními systémy a technologiemi.

Absolvent oboru prokazuje odborné znalosti v oblasti ekonomické teorie, podnikové ekonomiky a managementu a základů dalších specifických ekonomických disciplín. Rozšiřující znalosti dosáhl v oblasti informačních systémů, umělé inteligence, modelování databázových systémů apod., kde je díky dosaženým dovednostem a získaným zkušenostem připraven pro kompetentní činnost v praxi v souladu s požadavky moderního informačního managementu.

Absolvent získal široké dovednosti v oblasti práce s ICT a dokáže komunikovat minimálně v jednom světovém jazyku na úrovni B2. Absolvent je schopen analyzovat problémy a tvůrčím způsobem je řešit a prezentovat výstupy své práce. Je připraven jak pro týmovou práci, tak i pro samostatné a odpovědné rozhodování se a řešení problémů. Je kompetentní pro své celoživotní vzdělávání.

Charakteristika profesí, pro jejichž výkon je absolvent připraven, další možnosti jeho uplatnění

Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Informační management je připraven k přímému vstupu do praxe a může vykonávat manažerské funkce se zaměřením na ICT v podnicích a institucích. Má potřebné schopnosti pro výkon funkcí na vrcholové řídící úrovni ve firmách zaměřených na návrh, realizaci a provoz informačních systémů a informačních technologií, v podnicích a institucích působících v oblasti obchodu s informačními systémy a technologiemi (manažer pro podnikové informační systémy. Specialista pro provoz informačních systémů a informační technologie).

Absolvent je také připraven ke studiu stejně zaměřeného oboru v doktorském studijním programu.

Přijetí k navazujícímu magisterskému studiu

Přijímací zkouška do 1. ročníku navazujícího studia je písemná a koná se obvykle ve druhé polovině června. Obsahem přijímací zkoušky je test z matematiky, informatiky a vybraných ekonomických předmětů s požadovanými znalostmi na úrovni bakalářského studia ekonomického zaměření.

Podrobné informace o podmínkách přijímacího řízení pro příslušný akademický rok včetně okruhů k přijímací zkoušce a podmínkách pro prominutí přijímací zkoušky jsou stanoveny ve vyhlášce děkana o přijímání ke studiu pro příslušný akademický rok.


Zpět ke studijním programům a vizualizaci studijního plánu