Studijní program: N6208 - Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Forma studia: kombinovaná
Typ studia: navazující magisterské studium
Místo studia: Plzeň

Obsah a zaměření studia

Obor navazujícího magisterského studijního programu se standardní dobou studia 2 roky, absolvent získá titul Ing. Pro absolvování je nutno získat minimálně 120 kreditů v předepsané skladbě předmětů, vypracovat a obhájit diplomovou práci a úspěšně složit státní zkoušku z ekonomie a státní zkoušku z odborných předmětů.

Obor je tvořen bloky teoretických předmětů z oblastí ekonomie, podniková ekonomika, management, finance. Zároveň obsahuje dva povinně volitelné odborné předměty v cizím jazyce a předměty zaměřené na využití teoretických poznatků v praxi a na získání dovedností, které absolvent uplatní v manažerské pozici v podnicích a institucích v oblasti výroby a služeb a v neziskových organizacích.

Studium probíhá v kombinované formě. Prezenční část výuky se koná formou blokových přednášek ve vybrané soboty v budově fakulty v Plzni. Prezenční výuka je doplněna individuálním studiem s využitím moderních technologií (e-learningové kurzy, využívání systému Courseware v Portálu Západočeské univerzity). Součástí individuálního studia je vypracování samostatných úkolů, které studenti zpracovávají podle pokynů uvedených v metodických návodech předmětů a odevzdávají vyučujícímu ke kontrole.

Profil absolventa magisterského studijního oboru Podniková ekonomika a management

Vymezení výstupních všeobecných, odborných a speciálních znalostí a dovedností

Absolvent navazujícího studijního oboru Podniková ekonomika a management má široké znalosti z vyššího podílu teoretických, metodologických a interdisciplinárních předmětů, které jej profilují tak, že je schopen se velmi dobře teoreticky i prakticky orientovat v základních otázkách tržní ekonomiky a aktivně se podílet na řízení podnikatelských, správních či jiných ekonomických subjektů.

Absolvent oboru prokazuje pokročilé odborné znalosti v oblasti ekonomické teorie, podnikové ekonomiky a managementu a základů dalších specifických ekonomických disciplín. Rozšiřující znalosti dosáhl v oblasti strategického řízení, podnikové ekonomiky a finančního řízení podnikatelských projektů, kde je díky dosaženým dovednostem a získaným zkušenostem připraven pro kompetentní činnost v praxi.

Absolvent získal potřebné dovednosti v oblasti práce s ICT a dokáže komunikovat o odborné ekonomické problematice minimálně v jednom světovém jazyku na úrovni B2. Absolvent je schopen analyzovat problémy a tvůrčím způsobem je řešit a prezentovat výstupy své práce. Je připraven jak pro týmovou práci, tak i pro samostatné a odpovědné rozhodování se a řešení problémů. Je kompetentní pro své celoživotní vzdělávání.

Charakteristika profesí, pro jejichž výkon je absolvent připraven, další možnosti jeho uplatnění

Absolvent je připraven k přímému vstupu do praxe pro výkon funkcí ekonomů, manažerů, kteří budou schopni řešit i složitější nestandardní situace vrcholové řídící podnikatelské sféry (manažer v podnicích a institucích působících v oblasti výroby a služeb, manažer v neziskových organizacích, specialista pro podnikové řízení).

Absolvent je také připraven ke studiu doktorského studijního programu v oboru Podniková ekonomika a management.

Přijetí k navazujícímu magisterskému studiu

Přijímací zkouška do 1. ročníku navazujícího studia je písemná a koná se obvykle ve druhé polovině června. Obsahem přijímací zkoušky je test z vybraných ekonomických předmětů s požadovanými znalostmi na úrovni bakalářského studia ekonomického zaměření.

Podrobné informace o podmínkách přijímacího řízení pro příslušný akademický rok včetně okruhů k přijímací zkoušce a podmínkách pro prominutí přijímací zkoušky jsou stanoveny ve vyhlášce děkana o přijímání ke studiu pro příslušný akademický rok.


Zpět ke studijním programům a vizualizaci studijního plánu