Studijní program: B6208 - Ekonomika a management
Studijní obor:Podniková ekonomika a management
Forma studia:kombinované
Typ studia:bakalářské studium
Místo studia:Cheb

Obsah a zaměření studia

Obor bakalářského studijního programu se standardní dobou studia 3 roky, absolventi získají titul Bc. Pro absolvování studia je nutno získat minimálně 180 kreditů v předepsané skladbě předmětů, vypracovat a obhájit bakalářskou práci a úspěšně složit bakalářskou státní zkoušku z ekonomie a bakalářskou státní zkoušku z odborných předmětů.

Obor je tvořen bloky teoretických předmětů z oblastí ekonomie, informatika, statistika, finance, účetnictví, studenti získají rozšířené znalosti z podnikové ekonomiky a managementu. Obor také obsahuje předměty zaměřené na získání dovedností, které absolvent uplatní v profesi odborný pracovník pro ekonomické funkce podniků, manažer pro podniky a instituce v oblasti výroby a služeb, manažer pro neziskové organizace.

V průběhu studia je student povinen absolvovat dva povinně volitelné předměty zaměřené na studium odborného cizího jazyka.

Studium probíhá v kombinované formě. Prezenční část výuky se koná formou blokových přednášek ve vybrané pátky v budově fakulty v Chebu. Prezenční výuka je doplněna individuálním studiem s využitím moderních technologií (e-learningové kurzy, využívání systému Courseware v Portálu Západočeské univerzity). Součástí individuálního studia je vypracování samostatných úkolů, které studenti zpracovávají podle pokynů uvedených v metodických návodech předmětů a odevzdávají vyučujícímu ke kontrole.

Profil absolventa bakalářského studijního oboru Podniková ekonomika a management

Vymezení výstupních všeobecných, odborných a speciálních znalostí a dovedností

Absolvent bakalářského studijního oboru Podniková ekonomika a management má znalosti, které jej profilují tak, že je schopen se teoreticky i prakticky orientovat v základních otázkách tržní ekonomiky a aktivně se podílet na řízení podnikatelských subjektů, neziskových organizací a dalších institucí. Absolvent oboru prokazuje odborné znalosti v oblasti ekonomické teorie, podnikové ekonomiky a managementu a základů dalších specifických ekonomických disciplín. Pokročilé znalosti dosáhl v oblasti podnikové a regionální ekonomiky, managementu a účetnictví, kde je díky dosaženým dovednostem a získaným zkušenostem připraven pro kompetentní činnost v praxi.

Absolvent získal pokročilé dovednosti v oblasti práce s ICT, ovládá aktivně minimálně jeden odborný cizí jazyk, který mu umožňuje v praktických činnostech komunikovat se zahraničními subjekty.

Je připraven jak pro týmovou práci, tak i pro samostatné a odpovědné řešení problémů.

Charakteristika profesí, pro jejichž výkon je absolvent připraven, další možnosti jeho uplatnění

Absolvent je připraven ke studiu navazujícího studijního programu ekonomického zaměření. Zároveň je připraven k přímému vstupu do praxe a může vykonávat na střední úrovni řízení ekonomické a manažerské funkce v podnicích a institucích působících v oblasti výroby a služeb i v neziskových organizacích (odborný pracovník pro ekonomické funkce podniků, manažer pro podniky a instituce v oblasti výroby a služeb, manažer pro neziskové organizace).

Přijetí k bakalářskému studiu

Přijímání do kombinované formy studia probíhá standardním přijímacím řízením. Podrobnější podmínky jsou stanoveny ve vyhlášce děkana o přijímání ke studiu do bakalářských studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni pro příslušný akademický rok.


Zpět ke studijním programům a vizualizaci studijního plánu