Ing. Kateřina MIČUDOVÁ, Ph.D.

Fotografie
tajemnice Fakulty ekonomické
vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
spolupracovnice střediska projektových aktivit
 
e-mail pitrovak@kem.zcu.cz
telefon  377633003, 3113
konzultační/úřední hodiny  Út 12:00 - 13:00, UL405
kancelář  UL 405

Publikace

Příspěvky v odborných časopisech
 • Hruška, Z.; Hinke, J.; Mičudová, K. Methods to Efficiently Achieve High-Quality Teaching of Accounting at the University - A Teaching Innovation Evaluation. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2018, roč.17. č.1, s.113-124, ISSN 2146-7242.
 • Mičík, M.; Mičudová, K. Employer Brand Building: Using Social Media and Career Websites to Attract Generation Y. Economics and Sociology, 2018, roč.11. č.3, s.171-189, ISSN 2071-789X.
 • Mičudová, K. SROVNÁNÍ SPOLEHLIVOSTI PREDIKČNÍCH MODELŮ PŘI PŘEDVÍDÁNÍ ÚPADKŮ ČESKÝCH PODNIKŮ. Auspicia, 2013, roč.10. č.2, s.35-41, ISSN 1214-4967.
 • Mičudová, K. Discriminatory Power of the Altman Z-Score Model. LITTERA SCRIPTA, 2013, roč.6. č.1, s.95-106, ISSN 1805-9112.
 • Mičudová, K.; Eichlerová, D. OČEKÁVÁNÍ STUDENTŮ VERSUS REALITA NA TRHU PRÁCE V KARLOVARSKÉM KRAJI. Media4u Magazine, 2013, roč.10. č.4, s.35-39, ISSN 1214-9187.
 • Mičudová, K. Úpadky podniků a využívání predikčních modelů pro jejich včasné odhalení. Trendy v podnikání, 2013, roč.3. č.3, s.82-89, ISSN 1805-0603.
 • Mičudová, K.; Divišová, P. Komplexní metody hodnocení finančního zdraví podniků chemického průmyslu. CHEMagazín, 2012, roč.22. č.6, s.42-44, ISSN 1210-7409.
 • Pitrová, K. Possibilities of the Altman Zeta Model Application to Czech Firms. E + M. Ekonomie a Management, 2011, roč.14. č.3, s.66-76, ISSN 1212-3609.
Statě ve sborníku
 • Mičudová, K. The structure of limited liability companies with low registered capital. In PROCEEDINGS OF THE 14TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PART 2: EUROPEAN FINANCIAL SYSTEM 2017. Brno : Masarykova univerzita, 2017, s.61-69. ISBN 978-80-210-8609-8.
 • Mičudová, K.; Lukáš, L. Early Exercise Premium and Boundary in American Option Pricing Problem. In 35th International Conference Mathematical Methods In Economics, Conference Proceedings. Hradec Králové : Gaudeamus, University of Hradec Králové, 2017, s.442-447. ISBN 978-80-7435-678-0.
 • Mičudová, K.; Lukáš, L. Various Interest Rates Models Used within Real Options Valuation Tools. In MME 2016 Conference Proceedings. Technical University of Liberec : Technical University of Libere, 2016, s.558-563. ISBN 978-80-7494-296-9.
 • Mičudová, K. Nízký základní kapitál a jeho dopady u společností s ručením omezeným. In Trendy v podnikání 2016 Recenzovaný sborník příspěvků. 2016. 10s. ISBN 978-80-261-0648-7.
 • Mičudová, K.; Lukáš, L. Real Options Pricing by the Finite Element Method with Hermite Cubic Elements. In Conference Proceedings, 33th International Conference Mathematical Methods in Economics. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015, s.531-536. ISBN 978-80-261-0539-8.
 • Mičudová, K. Multikolinearita v podnikových modelech. In Hradecké ekonomické dny 2014 : sborník recenzovaných příspěvků. Díl II.. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014, s.245-251. ISBN 978-80-7435-367-3.
 • Mičudová, K. Original Altman Bankruptcy Model And Its Use in Predicting Failure of Czech Firms. In Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum 2013. Liberec : Technical University of Liberec, 2013, s.391-401. ISBN 978-80-7372-953-0.
 • Mičudová, K. DISCRIMINATORY POWER OF THE CORPORATE PREDICTIVE MODEL IN05. In FINANCE AND THE PERFORMANCE OF FIRMS IN SCIENCE, EDUCATION, AND PRACTICE. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2013, s.494-502. ISBN 978-80-7454-246-6.
 • Mičudová, K. Úpadky podniků v ČR a klíčové proměnné pro jejich včasnou predikci. In Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013 : sborník ze 7. mezinárodní vědecké konference. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2013, s.370-379. ISBN 978-80-245-1959-3.
 • Mičudová, K. Bankruptcy Risk - Financial Ratios of Manufacturing Firms. In Recent Researches in Applied Economics & Management. Athens : WSEAS Press, 2013, s.173-178. ISBN 978-960-474-323-0.
 • Pitrová, K. The Altman's Z-Score Model - Comparing the model parameters of czech companies with the original Altman's study results. In Creating Global Competitive Economies - Proceedings of The 17th International Business Information Management Association Conference. USA : IBIMA Publishing, 2011, s.495-504. ISBN 978-0-9821489-6-9.
 • Pitrová, K.; Divišová, P. RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ ČINNOST PODNIKU. In Trendy v podnikání 2011 - Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. 2011. ISBN 978-80-261-0051-5.
 • Divišová, P.; Pitrová, K. Program PIMS jako pomocník při volbě podnikové strategie. In IMEA. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010. s.1-9. ISBN 978-80-7395-254-9.
 • Pitrová, K.; Divišová, P. Rating MSP a model INFA jako moderní metody hodnocení finančního zdraví firmy. In IMEA 2010. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010. s.1-8. ISBN 978-80-7395-254-9.
 • Pitrová, K. Bankruptcy Development in the European Union. In Pre-conference proceedings of the Special Focus Symposium on 7th CIESKS: Communication, Information and Economic Sciences in the Knowledge Society. Zagreb : Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb, 2009. s.45 - 50. ISBN 978-953-7210-16-8.
 • Pitrová, K.; Divišová, P. Analýza příčin a vývoje bankrotů podniků v České republice. In CD of participants' reviewed papers from 11th International Conference MEKON 2009. Ostrava : VŠB - TUO, Faculty of Economics, 2009. s.7. ISBN 978-80-248-2013-2.
 • Pitrová, K. Světové hospodářství pod taktovkou finanční krize. In Vzdělání a ekonomika jako hlavní determinanty hospodářského růstu. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009. s.82-94. ISBN 978-80-7043-788-9.
 • Pitrová, K.; Divišová, P. Analýza příčin a vývoje bankrotů podniků v České republice. In CD of participants´ reviewed papers from 11th International Conference MEKON 2009. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2009. ISBN 978-80-248-2013-2.
 • Pitrová, K.; Divišová, P. Sledování konkurenceschopnosti podniků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu v podmínkách globalizace. In IMEA. Liberec : Technická univerzita, 2008. s.512-522. ISBN 978-80-7372-335-4.
 • Pitrová, K. Efficiency management of small enterprises. In Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, 2008. s.293-303. ISBN 978-80-7248-504-8.
 • Pitrová, K. Využití predikčních modelů v podmínkách České republiky. In Recenzovaný sborník abstraktů z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2008. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2008. s.95-95. ISBN 978-80-7318-663-0.
 • Pitrová, K. Využití predikčních modelů v podmínkách České republiky. In CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2008. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2008. s.1-6. ISBN 978-80-7318-664-7.
Učební texty, skripta
 • Mičudová, K.; Gangur, M.; Říhová, P.; Svoboda, M. Základy statistiky a pravděpodobnosti. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 225s. ISBN 978-80-261-0660-9.