Dodavatelsko-odběratelské řetězce v potravinářství: vliv koncentrace, nekalých obchodních praktik, politik a měnícího se chování spotřebitelů


Hlavní řešitel na FEK: prof. Ing. Ján POKRIVČÁK, M.S., PhD.
Číslo projektu:GA19-18080S
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2019-2022

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt modeluje dodavatelsko-odběratelské potravinářské řetězce v Evropě se zaměřením na a) jejich fungování, b) používání nekalých obchodních praktik, c) dopad politik a regulací, a d) vliv měnícího se chování spotřebitelů, zejména ke zdravé výživě. Projekt používá široké spektrum metodologických přístupů ke komplexnímu řešení otázek týkajících se vývoje dodavatelsko-odběratelských řetězců v potravinářství v Evropě. K vyhodnocení dopadu podpory organizací výrobců a jiných politik na výkonnost firem jsou použity propensity score matching a zobecněné propensity score matching. Pro vyhodnocení transmise cenových signálů ve vertikálním směru od farmářů ke spotřebitelům a opačně a vyhodnocení transmise horizontální od světových k místním trhům bude použita analýza časových řad. Pro studium nekalých obchodních praktik uvnitř dodavatelsko-odběratelských řetězců bude použita ekonometrická analýza dat z výběrových statistických šetření. Poptávka po zdravých potravinách bude analyzována a kvantifikována s použitím mikro dat.

  PUBLIKACE:

  Monografické publikace
  • Pokrivčák, J.; Rajčániová, M.; Šlechtová Sojková, O.; Martinčík, D.; Dereva, M.; Tóth, M. Food supply chains: concentration, unfair trade practices, impact of regulations and changing consumer preferences. Plzeň : Západočeská univerzita, 2022. 94s. ISBN 978-80-261-1141-2.
  Příspěvky v odborných časopisech
  • Pokrivčák, J.; Ciaian, P.; Lančarič, D.; Michalička, T.; Plevný, M. Where are craft breweries located? The role of agglomeration, tourism, and know-how. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 2023, roč.36. č.2, s.1-20, ISSN 1331-677X.
  • Kononets, Y.; Treiblmaier, H.; Rajčániová, M. Applying blockchain-based smart contracts to eliminate unfair trading practices in the food supply chain. International Journal of Logistics Systems and Management, 2022, roč.43. č.3, s.297-316, ISSN 1742-7967.
  • Vargová, L.; Pokrivčák, J.; Rajčániová, M. Unfair Trading Practices in Milk Supply Chain. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 2021, roč.69. č.9, s.954-974, ISSN 0013-3035.
  • Pokrivčák, J.; Tóth, M.; Ciaian, P.; Bušík, M.; Svorenčík, A. Why cannot direct payments be capped in Slovakia? A political economy perspective. Prague Economic Papers, 2020, roč.29. č.6, s.625-648, ISSN 1210-0455.
  • Bieleková, E.; Pokrivčák, J. Determinants of International Beer Export. Agris On-line Papers in Economics and Informatics, 2020, roč.12. č.2, s.17-27, ISSN 1804-1930.
  • Tóth, M.; Pokrivčák, J. Ekonomické prínosy pestovania cukrovej repy na Slovensku. Listy cukrovarnické a řepařské, 2019, roč.135. č.9-10, s.318-321, ISSN 1210-3306.
  • Mišečka, T.; Ciaian, P.; Rajčániová, M.; Pokrivčák, J. In search of attention in agricultural commodity markets. ECONOMICS LETTERS, 2019, roč.184. č.November 2019, s.1-6, ISSN 0165-1765.
  Statě ve sborníku
  • Dereva, M.; Rajčániová, M. Variation of market power across different food supply chains. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES 2020. Žilina : UNIVERSITY OF ZILINA, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2021, s.neuvedeno. ISBN 2261-2424neuvedeno.
  • Dereva, M.; Rajčániová, M. Market Power in Food Supply Chain – Does Estimation Method Matters?. In EDAMBA 2020 International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars From better economics to better economy. Bratislava : University of Economics in Bratislava, 2020, s.134-147. ISBN 978-80-225-4794-9.
  • Kononets, Y.; Rajčániová, M. Conditions for Improving the Position of Small-Scale Food Producers in Food Supply System. In Innovative Approaches for Sustainable Agriculture and Food Systems Development. Gödöllő : Szent István University Publishing House, 2020, s.604-612. ISBN 978-963-269-918-9.