Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny


Hlavní řešitel na FEK: RNDr. Jan KOPP, Ph.D.
Číslo projektu:TD03000343
Poskytovatel:TA ČR
Období řešení:2016-2017

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Řešitel vytvoří ekohydrologickou geodatabázi mikrostruktur měst Plzeň a Ústí nad Labem v prostředí GIS. Pro území obou měst budou vytvořeny specializované mapy s odborným obsahem (struktura ploch z hlediska evapotranspirace, infiltrace a odtoku, zonace ekohydrologické kvality území města, lokalizace zlepšujících opatření) a vytvořen manuál ekohydrologického managementu mikrostruktur městské krajiny.

  PUBLIKACE:

  Příspěvky v odborných časopisech
  • Kopp, J.; Frajer, J.; Novotná, M. New types of ponds? Changing of quantity and function of water bodies in rural built-up areas (Pilsen Region, Czechia). European Countryside, 2017, roč.9. č.1, s.145-162, ISSN 1803-8417.
  • Kopp, J. Aktuální trendy ekohydrologického managementu měst - případová studie Plzně. Trendy v podnikání, 2016, roč.6. č.Special Issue, s.51-62, ISSN 1805-0603.
  Statě ve sborníku
  • Kopp, J.; Raška, P.; Novotná, M.; Dolejš, M.; Vysoudil, M.; Frajer, J. Tvorba katalogu mikrostruktur městské krajiny pro potřeby ekohydrologického managementu na příkladu Plzně a Ústí nad Labem. In Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2016, s.26-34. ISBN 978-80-7394-619-7.