Aplikace kvantitativních metod na ekonomické problémy


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2016-057
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2016-2017

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je aplikace kvantitativních metod v ekonomii. Práce s metodami je řešena z více pohledů,
které vymezují i několik okruhů řešení vlastního projektu. V první oblasti se projekt zabývá aplikací
kvantitativních metod zejména z oblasti statistiky, popř. dolování dat na měření úspěšnosti transformace české ekonomiky ve srovnání se ekonomikami zemí SVE. Druhým tematickým okruhem je analýza možností automatického generování úloh z oblasti kvantitativní ekonomie a výzkum možností
implementace automatického generátoru jako SaaS řešení v cloudu.