Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice: problémy, zahraniční inspirace, možnosti řešení


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Číslo projektu:TL01000498
Poskytovatel:TA ČR
Období řešení:2018-2020

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je poskytnout českým městům prakticky aplikovatelný soubor informaci a poznatků pro účinné intervence na poli revitalizace městských center a vybraných veřejných prostorů, které přispějí k posílení jejich atraktivity a konkurenční schopnosti, zvláště vůči obchodním centrům na okrajích měst. Provedeme kritickou analýzu zahraničních zkušeností (příklady dobré praxe), identifikujeme klíčové problémy a zhodnotíme aktuální trendy ovlivňující centra měst v ČR (v mezinárodní perspektivě). Na základě těchto poznatků vytvoříme strategie revitalizace pro 5 vybraných měst a navrhneme certifikovanou metodiku, která bude návodem, jak takové strategie vytvářet a evaluovat a jak řešit klíčové problémy. Projekt je řešen ve spolupráci s Fakultou managementu Vysoké školy ekonomické v Jindřichově Hradci.