Efektivní marketing jako nástroj konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje neziskových organizací poskytujících sociální služby


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Číslo projektu:TL02000055
Poskytovatel:TA ČR
Období řešení:2019-2020

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je tvorba funkčního marketingového nástroje k zajištění konkurenceschopnosti a udržitelnosti pro nestátní neziskové organizace se zohledněním vývojových trendů v oblasti neziskového sektoru. Záměrem je spojit úsilí relevantních vědních disciplín a nabídnout jej nestátní neziskové organizaci (NNO), která má diverzifikované financování se sníženou závislostí na veřejných zdrojích od roku 2020.

    PUBLIKACE:

    Příspěvky v odborných časopisech
    • Hommerová, D.; Šrédl, K.; Dbalá, K. Analysis of the awareness and popularity of the brand of a selected education and research library in the Czech Republic: A Case Study. Information (Switzerland), 2020, roč.11. č.8, s.nestránkováno, ISSN 2078-2489.