Akademický senát FEK

předseda:
  JUDr. Ing. David MARTINČÍK, Ph.D.
martinci@kem.zcu.cz Tel: +420+420377633001
místopředsedkyně:
  doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ (HOROVÁ) Ph.D.
mhorova@kfu.zcu.cz
tajemník:
   Jan POKORNÝ
pokorny@students.zcu.cz

Aktuálně

Charakteristika

Akademický senát FEK ZČU v Plzni je v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty. Členy AS FEK volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Volby jsou přímé, s tajným hlasováním. Členství v akademickém senátu je neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů. Funkční období současného AS FEK je tříleté. Zasedání AS FEK jsou veřejně přístupná.

Podle § 27 odstavec 1 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění Akademický senát fakulty
a) na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
b) na návrh děkana schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty, a postupuje je ke schválení akademickému senátu vysoké školy,
c) schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
d) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem,
e) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
f) schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty,
g) usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
h) na návrh děkana schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem veřejné vysoké školy po projednání ve vědecké radě fakulty.

Podle § 27 odstavec 2 výše uvedeného zákona se Akademický senát fakulty vyjadřuje zejména
a) k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
b) k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.

Volební a jednácí řád AS FEK stanoví počet členů AS FEK, způsob jejich volby, strukturu a činnost AS FEK, přípravu, průběh zasedání a rozhodování v AS FEK, důvody zániku členství v akademickém senátu a neslučitelnost členství v akademickém senátu s výkonem jiných funkcí.

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
Ing. Marek ČECH marekc@kpm.zcu.cz 3617
doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D. dokoupil@kge.zcu.cz 3060
doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D. egerova@kpm.zcu.cz 3600 (Plzeň), 3664 (Cheb)
doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D. gangur@kem.zcu.cz 3117 (Plzeň), 3167 (Cheb)
Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA hommer@kmo.zcu.cz 3307
PhDr. Čestmír JARÝ jary@kem.zcu.cz 3106 (Plzeň), 3159 (Cheb)
Kateřina KLAILOVÁ kklailov@students.zcu.cz
doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ (HOROVÁ), Ph.D. mhorova@kfu.zcu.cz 3211
JUDr. Ing. David MARTINČÍK, Ph.D. martinci@kem.zcu.cz 3110
Ondřej MOŠA omosa@students.zcu.cz
Jan POKORNÝ pokorny@students.zcu.cz
Bc. Lucie POSPÍŠILOVÁ lucposp@students.zcu.cz
Ing. Mgr. Milan SVOBODA, Ph.D. svobodm@kem.zcu.cz 3100
Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D. pprochaz@kpm.zcu.cz 3618
Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D. jtluchor@kmo.zcu.cz 3366 (Cheb), 3316 (Plzeň)
Bc. Alena VRBOVÁ vrbovaa@students.zcu.cz

Dokumenty ke stažení a odkazy

Návrhy a podklady pro jednání AS FEK
AS FEK: Zápisy 2017-2020
Zápisy z předsednictva AS FEK 2017 - 2020
AS FEK: Zápisy 2014 - 2017
Volby 2016
Ostatní

Kontakt

  • Telefon: +420377633001

Adresa: