Budoucnost venkova v České republice: Výzvy, vize, rozvojové scénáře a adaptační strategie


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Číslo projektu:TL01000110
Poskytovatel:TA ČR
Období řešení:2018-2020

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt se zabývá přípravou českého venkova na budoucnost. Klíčovou pozornost věnuje otázkám ekonomického rozvoje a možnostem jeho veřejné podpory (pracovní a podnikatelské příležitosti, základní občanská vybavenost). Cílem projektu je během tří let (2018-2020): (1.) analyzovat problémy, rozvojové příležitosti a investiční potřeby venkova, (2.) identifikovat klíčové faktory, procesy a výzvy, ovlivňující jeho budoucnost, (3.) navrhnout scénáře budoucího rozvoje, (4.) specifikovat adaptační strategie, jak budoucí výzvy (příležitosti a hrozby) zvládat a v neposlední řadě (5.) společně s aplikačními garanty a dalšími aktéry, formulovat zásady nové politiky rozvoje venkova po r. 2021 pro Českou republiku. Projekt je řešen ve spolupráci s katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity.

    PUBLIKACE:

    Příspěvky v odborných časopisech
    • Matušková, A. Změny ve využití krajiny Brd po transformaci Vojenského újezdu Brdy na Chráněnou krajinnou oblast Brdy. Geographical Information, 2018, roč.22. č.1, s.288-299, ISSN 1337-9453.
    Statě ve sborníku
    • Hanuš, P.; Kopp, J.; ; Potenciál velkoplošných chráněných území pro jednodenní rekreaci obyvatel Plzně. In XXI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2018, s.522-529. ISBN 978-80-210-8969-3.