Aplikace kvantitativních metod v ekonomii


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2018-042
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2018-2020

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Témata a cíle projektu z větší části navazují úzce na oblasti řešení a cíle výzkumného týmu KEM Aplikace kvantitativních metod v ekonomických disciplínách. Stejně jako v rámci výzkumného týmu je projekt rozdělen do 3 okruhu problémů a jejich řešení. Prvním z řešených problémů je predikce vývoje a chování finančních trhů. Jednotliví řešitelé tohoto okruhu přistupují k řešení této problematiky různým způsobem a aplikují odlišné metody a nástroje. Dalším okruhem jsou problémy v oblasti management science. V této oblasti se řešitelé zabývají nejen řešením distribučních problémů a optimalizace, ale pokračují ve vývoji automatického generátoru úloh vývojem a implementací nových úloh z oblasti management science spolu s úlohami z oblasti statistického zpracování dat. Součástí tohoto okruhu je i další vývoj systému automatického generování úloh a jeho integrace s generátorem parametrizovaných testů v prostředí cloudu. Součástí posledního okruhu je řešení problémů z oblasti managementu rizik a hodnocení připravenosti na zavedení GDPR ve firmách.

  PUBLIKACE:

  Příspěvky v odborných časopisech
  • Gangur, M.; Svoboda, M. Simulation of Bayes' rule by means of Monte Carlo method. Teaching Statistics, 2018, roč.40. č.3, s.83-87, ISSN 0141-982X.
  • Gangur, M.; Plevný, M. On The Problem of Generating a Large Number of Comparable Test Variants. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2018, roč.11. č.4, s.78-84, ISSN 2336-2375.
  Statě ve sborníku
  • Jarý, Č. Zásoby a náklady spojené s jejich existencí z pohledu obecné ekonomické teorie. In Quaere. Hradec Králové : Magnanimitas, 2018, s.431-437. ISBN 978-80-87952-26-9.
  • Svoboda, M.; Plevný, M.; Říhová, P. Queuing System as a Model of a Specific Small Business Problem and its Solution by Simulation Techniques. In Proceedings of the International Scientific Conference Quantitative Methods in Economics / Multiple Criteria Decision Making XIX. Bratislava : Letra Edu, 2018, s.358-365. ISBN 978-80-89962-07-5.
  • Svoboda, M.; Gangur, M. The use of Monte Carlo Computer Simulation in Teaching Statistics. In DIVAI 2018 - 12th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Prague : Wolters Kluwer, 2018, s.185-193. ISBN 2464-7470978-80-7598-059-5.
  • Čech, M.; Januška, M.; Faifr, A. Using Self-Assessment Tool as Part of Risk Management Maturity Model. In Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Sevilla : IBIMA, 2018, s.3262-3285. ISBN 978-0-9998551-1-9.
  • Říhová, P.; Svoboda, M. Profitability of Selected Technical Analysis Indicators. In Proceedings of the 15th International Scientific Conference. Brno : Masarykova univerzita, 2018, s.591-598. ISBN 978-80-210-8980-8.
  • Gangur, M. In-house Prediction Markets and their Extension in Czech Republic. In Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing 2018. Brno : Masaryk University, 2018, s.90-97. ISBN 978-80-210-9164-1.
  • Januška, M.; Čech, M.; Faifr, A. Development of Broadband in SEE Territory through Public Private Partnership Concept. In Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Sevilla : IBIMA, 2018, s.606-622. ISBN 978-0-9998551-1-9.
  • Plevný, M.; Součková, R. The Economic Impacts of Applying the Act on Public Procurement as Seen from the Contractors' Point of View. In Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing 2018. Brno : Masaryk University, 2018, s.189-195. ISBN 978-80-210-9164-1.
  • Šlechtová Sojková, O.; Martinčík, D. Využití behaviorální ekonomie pro motivaci k dodržování stanovených procesů. In Trendy v podnikání 2018. Plzeň : Západočeská univerzita, 2018, s.1-9. ISBN 978-80-261-0833-7.
  • Nový, M. Globalization and Dual Quality of Food and Drug Products. In Globalization and Its Socio-Economic Consequence. Žilina, Slovak Republic : ZU - University of Žilina, 2018, s.2711- 2718. ISBN 2454-0943978-80-8154-249-7.
  • Faifr, A.; Januška, M. Companies' readiness of GDPR and implementation barriers. In Proceedings of the 41st International Academic Conference. Prague : International Institute of Social and Economic Sciences, 2018, s.31-49. ISBN 2336-5617978-80-87927-71-7.
  • Jarý, Č.; Čech, M. Vývoj národního účetnictví. In Trendy v podnikání 2018. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s.1-10. ISBN 978-80-261-0833-7.
  • Sova Martinovský, V.; Plevný, M. Applying Cloud Computing for Automated Generation of Parameterized Tasks and Test. In DIVAI 2018 - 12th International Scientific Conference on Distance Learning. Prague : Wolters Kluwer, 2018, s.357-365. ISBN 2464-7470978-80-7598-059-5.
  • Gangur, M. Automated Generation of Statistical Tasks. In DIVAI 2018 - 12th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Prague : Wolters Kluwer, 2018, s.47-58. ISBN 2464-7470978-80-7598-059-5.