Finance a udržitelný rozvoj z pohledu teorie a praxe


Hlavní řešitel na FEK: prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc.
Číslo projektu:SGS-2017-004
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2017-2019

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt „Finance a udržitelný rozvoj z pohledu teorie a praxe“ je zaměřen primárně na rozvoj financí a finančního řízení podniku, jakožto základního ekonomického pilíře podnikání, avšak odráží také nutnost v rámci podnikového řízení zohlednit nové atributy vnímání podnikového úspěchu, jako jsou například faktory sociální a environmentální. Hlavním cílem projektu je postihnout nové vývojové trendy v oblasti financí, finančního řízení a udržitelného rozvoje. Daná problematika je v současné době velmi aktuální a často diskutované téma. Vedle ekonomických aspektů vyvstává potřeba zohlednění vlivu podniku na životní prostředí a společnost, tzn. řízení podnikového úspěchu a výkonnosti v holistickém kontextu.
Klíčová slova:
Finance, finanční řízení podniku, udržitelný rozvoj, sociální dimenze, environmentální dimenze, výkonnost, holistický přístup.

  PUBLIKACE:

  Monografické publikace
  • Dvořáková, L.; Červený, J.; Kronych, J.; Malá, A. MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ A CONTROLLING V PRAKTICKÝCH APLIKACÍCH. Plzeň : NAVA, Nakladatelská a vydavatelská agentura, 2017. 105s. ISBN 978-80-7211-517-4.
  Příspěvky v odborných časopisech
  • Macková, M.; Dvořáková, L. SUSTAINABLE FINANCING OF NON-GOVERNMENTAL NON-PROFIT ORGANIZATIONS. International Journal of Arts and Commerce, 2017, roč.6. č.2, s.61-70, ISSN 1929-7106.
  • Hejduková, P.; Kureková, L. PERFORMANCE AND SUSTAINABLE OF HEALTHCARE SYSTEMS AND APPROACHES TO ITS MEASURING AND EVALUATING. International Journal of Social Sciences, 2017, roč.6. č.2, s.32-43, ISSN 1804-980X.
  Kapitoly v knize
  • Dvořáková, L.; Faltejsková, O. Strategic Corporate Performance Management: A Customer-Oriented Approach. Corporate Governance and Strategic Decision Making, Rijeka, Croatia : InTech, 2017, s.137-155. ISBN 978-953-51-3554-8.
  Statě ve sborníku
  • Hinke, J.; Veselá, M. Použití reálné hodnoty u nefinančních aktiv. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Bratislava : EKONÓM, 2017, s.417-426. ISBN 978-80-225-4422-1.
  • Kronych, J.; Dvořáková, L.; Malá, A. IMPORTANCE OF TREASURY MANAGEMENT FOR INVESTMENTS DECISIONS. In AKTUÁLNE PROBLÉMY PODNIKOVEJ SFÉRY 2017. Bratislava : EKONÓM, 2017, s.596-605. ISBN 978-80-225-4422-1.
  • Dvořáková, L.; Kronych, J.; Malá, A. Treasury Management in Strategic and Operative Corporate Management. In Proceedings of the 5th International Conference on Management Leadership and Governance. Reading : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017, s.119-127. ISBN 2049-6818978-1-911218-27-2.
  • Hinke, J.; Valtová, M. Trendy v globálních účetních systémech. 2017.
  • Krechovská, M. Studie finanční gramotnosti mladých v České republice. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Bratislava : EKONÓM, 2017, s.579-586. ISBN 978-80-225-4422-1.
  • Hejduková, P. CROWDFUNDING JAKO ALTERNATIVNÍ FORMA FINANCOVÁNÍ. In AKTUÁLNE PROBLÉMY PODNIKOVEJ SFÉRY 2017, Zborník vedeckých prác. Bratislava : EKONÓM, 2017, s.407-416. ISBN 978-80-225-4422-1.
  • Černá, M. Vliv legislativních změn na podnikání v oblasti pohřebnictví v ČR. In Štefan Majtán a kolektív. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Zborník vedeckých prác.. Bratislava : EKONÓM, 2017, s.165-174. ISBN 978-80-225-4422-1.
  • Černá, M. Approach to information risk management in accounting departments of selected group of SMEs. In Proceedings of the 13th International Conference Liberec Economic Forum 2017. Liberec : Technical University of Liberec, 2017, s.310-318. ISBN 978-80-7494-349-2.
  • Hinke, J.; , .; Černá, M. COMPARISON OF ACCOUNTING FOR PROVISIONS IN ACCORDANCE WITH THE CZECH LEGISLATION, GERMAN LEGISLATION AND IAS/IFRS. 2017.