Finance a udržitelný rozvoj z pohledu teorie a praxe


Hlavní řešitel na FEK: prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc.
Číslo projektu:SGS-2017-004
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2017-2019

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt „Finance a udržitelný rozvoj z pohledu teorie a praxe“ je zaměřen primárně na rozvoj financí a finančního řízení podniku, jakožto základního ekonomického pilíře podnikání, avšak odráží také nutnost v rámci podnikového řízení zohlednit nové atributy vnímání podnikového úspěchu, jako jsou například faktory sociální a environmentální. Hlavním cílem projektu je postihnout nové vývojové trendy v oblasti financí, finančního řízení a udržitelného rozvoje. Daná problematika je v současné době velmi aktuální a často diskutované téma. Vedle ekonomických aspektů vyvstává potřeba zohlednění vlivu podniku na životní prostředí a společnost, tzn. řízení podnikového úspěchu a výkonnosti v holistickém kontextu.
Klíčová slova:
Finance, finanční řízení podniku, udržitelný rozvoj, sociální dimenze, environmentální dimenze, výkonnost, holistický přístup.