Podnikatelské prostředí jako faktor regionálního rozvoje


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2017-007
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2017-2018

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na výzkum vlivu podnikatelského prostředí na rozvoj vybraných regionů. Podnikatelské prostředí bude zkoumáno v různých typech socioekonomických regionů – rurální, urbánní či suburbánní prostory. Vzhledem k různorodosti zkoumaných regionů bude vliv podnikatelského prostředí analyzován v rámci primárního, sekundárního a terciárního hospodářského sektoru. Do projektu je zapojeno pět doktorandů, jejichž disertační práce jsou zaměřeny na tuto problematiku.

    PUBLIKACE:

    Statě ve sborníku
    • Janeček, P.; Ovesleová, H. Use of Branding in Czech and German Destination: Comparative Study Based on City Branding. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2017. Chemnitz : Verlag der GUC - Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.B.H., 2017, s.81-91. ISBN 978-3-86367-051-1.