Podnikatelské prostředí jako faktor regionálního rozvoje


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2017-007
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2017-2018

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na výzkum vlivu podnikatelského prostředí na rozvoj vybraných regionů. Podnikatelské prostředí bude zkoumáno v různých typech socioekonomických regionů – rurální, urbánní či suburbánní prostory. Vzhledem k různorodosti zkoumaných regionů bude vliv podnikatelského prostředí analyzován v rámci primárního, sekundárního a terciárního hospodářského sektoru. Do projektu je zapojeno pět doktorandů, jejichž disertační práce jsou zaměřeny na tuto problematiku.