Možnosti a potenciál využití moderních technologií v maloobchodě


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jan PETRTYL, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2013-063
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2013-2014

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na problematiku využití moderních technologií v maloobchodě směrem k zákazníkovi. Navrhovaný výzkum obsáhne dvě základní oblasti - podniky a jejich zákazníky (současné i potenciální). Těžištěm výzkumu je oblast využití technologií, které se svým charakterem vymykají obecně běžně využívaným a z historického pohledu klasickým, standardním a ověřeným způsobům interakce se zákazníkem. Dva pohledy (zákaznický a firemní) jsou do výzkumu zařazeny z důvodu existence dvou základních stran trhu - nabídky a poptávky a jejich představ jejich představitelů o způsobu, průběhu a výsledku realizace směnné transakce a činností, které jí předcházejí, doprovázejí, popř. po ní následují. Jedním aspektem problému je zařazení moderních technologií jako podpůrného a inovativního prvku pro úpravu stávajícího marketingového mixu ze strany firem, druhým pak schopnost a ochota zákazníků na daná řešení pozitivně reagovat a efektivně jich využít. Problémem, kterému je zapotřebí věnovat pozornost, je skutečný i vnímaný příspěvek zmíněných technologií ke zvýšení efektivity celého nákupního procesu. Kromě pohledu firma/zákazník bude v projektu zahrnuta i diferenciace klasický/elektronický obchod.

  PUBLIKACE:

  Monografické publikace
  • Čechurová, L.; Janeček, P.; Králová, L.; Mičík, M.; Petrtyl, J.; Tlučhoř, J. Moderní technologie v maloobchodě a cestovním ruchu - trendy a současná praxe. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 196s. ISBN 978-80-261-0455-1.
  Příspěvky v odborných časopisech
  • Hurt, T.; Petrtyl, J. Plní online prodejci počítačů a spotřební elektroniky přání svých zákazníků?. Marketing a komunikace, 2013, roč.23. č.3, s.14-15, ISSN 1211-5622.
  Statě ve sborníku
  • Janeček, P.; Tlučhoř, J. SDÍLENÍ INFORMACÍ JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA V TURISMU. In Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015, s.299-304. ISBN 978-80-7435-546-2.
  • Čechurová, L.; Cimler, P. Možnosti využití RFID technologie v retailu. In Hradecké ekonomické dny 2014 : sborník recenzovaných příspěvků. Díl I.. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014, s.119-124. ISBN 978-80-7435-366-6.
  • Tlučhoř, J.; Janeček, P. Využívání novějších metod marketingové komunikace českými cestovními kancelářemi. In Folia Turistica 4. Banská Bystrica : Banská Bystrica Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, 2014, s.545-549. ISBN 978-80-557-0697-9.