Aplikace nových přístupů v managementu a v marketingu


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Číslo projektu:SGS-2017-013
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2017-2019

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na výzkum aktuálních trendů v marketingu a managementu organizací. Zaměřuje se specificky na využívání ICT jednak v oblasti personálního managementu a marketingu na internetu. První zaměření je spojeno z hlediska vymezování oblastí e-business s B2E (business to employees), ale také E2E (employees to employees) a druhé zaměření bude spojeno zejména s B2C (business to customers) v České republice a částečně i s B2B (business to business). V rámci výzkumu bude významná pozornost věnovaná také novým trendům v oblasti managementu lidských zdrojů a jejich aplikací v současné organizaci. Uvedená dílčí témata jsou spojena s dosavadním zaměřením výzkumných šetření koordinátorů projektu a zejména s orientací disertačních prací doktorandů. Témata navíc plně korespondují s výzkumným zaměřením kateder KPM a KMO na FEK.
Výstupy projektu budou publikovány v časopisech evidovaných ve Scopus a Web of Science. Dále se předpokládají výstupy na konferencích na národní i mezinárodní úrovni, jejichž účelem je nejenom prezentace výstupů, ale i navázání spolupráce pro možný navazující výzkum a samozřejmě i vzdělávání členů týmu.

  PUBLIKACE:

  Příspěvky v odborných časopisech
  • Mičík, M.; Mičudová, K. Employer Brand Building: Using Social Media and Career Websites to Attract Generation Y. Economics and Sociology, 2018, roč.11. č.3, s.171-189, ISSN 2071-789X.
  • Eger, L. How people acquire knowledge from a web page: An eye tracking study. Knowledge Management & E-Learning, 2018, roč.10. č.3, s.350-366, ISSN 2073-7904.
  • Eger, L.; Mičík, M.; Řehoř, P. Employer branding on social media and recruitment websites: symbolic traits of an ideal employer. E+M Ekonomie a management, 2018, roč.21. č.1, s.224-237, ISSN 1212-3609.
  • Eger, L.; Klement, M.; Tomczyk, L.; Pisoňová, M.; Petrová, G. Different user groups of University students and their ICT competence: Evidence from three countries in Central Europe. Journal of Baltic Science Education, 2018, roč.17. č.5, s.851-866, ISSN 1648-3898.
  • Kunešová, H.; Eger, L. Evaluation and comparison of B2C e-commerce intensity in EU member states. E+M Ekonomie a management, 2017, roč.20. č.4, s.151-167, ISSN 1212-3609.
  • Egerová, D.; Eger, L.; Mičík, M. Does entrepreneurship education matter? Business students' perspectives. Tertiary Education and Management, 2017, roč.23. č.4, s.319-333, ISSN 1358-3883.
  • Eger, L. Uživatelské testování www stránek s využitím SUPR-Q. Marketing & komunikace, 2017, roč.28. č.3, s.26-27, ISSN 1211-5622.
  • Machová, K.; Taušl Procházková, P. Realita rodinného podnikání v ČR. Trendy v podnikání, 2017, roč.2017. č.3, s.41-50, ISSN 1805-0603.
  Statě ve sborníku
  • Eger, L. Blended learning at higher education: case study from faculty of economics. In Proceedings New trends and research challenges in pedagogy and andragogy NTRCPA18. Krakow : Institute of Educational Studies, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE, 2018, s.49-62. ISBN 978-83-941568-9-3.
  • Egerová, D.; Nosková, M. Does Gender Diversity in Top Management Team Relate to Financial Performance? - Implication for Strategic Management. In Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference. Norristown : International Business Information Management Association, 2018, s.615-622. ISBN 978-0-9998551-0-2.
  • Eger, L.; Mičík, M. Digital marketing course: A study on the effectiveness of blended learning. In DIVAI 2018. Prague : Wolters Kluwer, 2018, s.263-272. ISBN 2464-7470978-80-7598-059-5.
  • Kutlák, J. DIFFERENT GENERATIONS IN THE LABOR MARKET - IMPLICATIONS FOR THE WORKPLACE: THE CASE OF THE CZECH REPUBLIC. In Proceedings of the 7th Business & Management Conference, Budapest. Prague : International Institute of Social and Economic Sciences, 2018, s.19-35. ISBN 2570-6543978-80-87927-57-1.
  • Prantl, D. An analysis of local search engines in Europe with a focus on the Czech market. In Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. Norristown : International Business Information Management Association, 2017, s.1613-1622. ISBN 978-0-9860419-9-0.
  • Nosková, M. BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEM IMPLEMENTATION AND ITS APPLICATION IN MANAGEMENT OF MEDIUM-SIZED ENTERPRISE. In Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing. Brno : Masarykova univerzita, 2017, s.192-199. ISBN 978-80-210-8714-9.
  • Zelenka, L.; Tlučhoř, J.; Janeček, P. Mobile phone use in shopping process: A case from the Czech republic. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2017. Chemnitz : Verlag der GUC - Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.B.H., 2017, s.183-194. ISBN 978-3-86367-051-1.
  • Eger, L.; Egerová, D.; Mičík, M.; Prantl, D. Corporate and Recruitment Websites as Tools for Recruiting. In Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing. Brno : Masaryk University, 2017, s.65-75. ISBN 978-80-210-8714-9.
  • Egerová, D.; Eger, L. Recruitment Through the Use of Corporate Websites - A Comparative Study. In Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Norristown : International Business Information Management Association, 2017, s.1137-1149. ISBN 978-0-9860419-7-6.
  • Eger, L.; Egerová, D. Kdy může být video efektivním médiem v e-learningu. In Sborník anotací 17. ročník konference elearning forum. Praha : ECON publishing s.r.o., 2017, s.3. ISBN 978-80-86433-65-3.
  • Eger, L. Jak školy využívají internet pro komunikaci s veřejností?. In Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2017, s.132. ISBN 978-80-7435-688-9.
  • Eger, L. Jaký je výzkum v oblasti školského managementu v České republice?. In Aktuální přístupy managementu vzdělávání. Praha : CŠM Praha, 2017, s.41-50. ISBN 978-80-7290-958-2.
  • Ptáčková, K. Marketing in Higher Education in the Czech republic with a Focus on the Utilization of Websites and Social Media. In Vision 2020: Sustainable Economic Development, Innovation Management, and Global Growth. Norristown : International Business Information Management Association, 2017, s.598-612. ISBN 978-0-9860419-9-0.