Aplikace nových přístupů v managementu a v marketingu


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Číslo projektu:SGS-2017-013
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2017-2019

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na výzkum aktuálních trendů v marketingu a managementu organizací. Zaměřuje se specificky na využívání ICT jednak v oblasti personálního managementu a marketingu na internetu. První zaměření je spojeno z hlediska vymezování oblastí e-business s B2E (business to employees), ale také E2E (employees to employees) a druhé zaměření bude spojeno zejména s B2C (business to customers) v České republice a částečně i s B2B (business to business). V rámci výzkumu bude významná pozornost věnovaná také novým trendům v oblasti managementu lidských zdrojů a jejich aplikací v současné organizaci. Uvedená dílčí témata jsou spojena s dosavadním zaměřením výzkumných šetření koordinátorů projektu a zejména s orientací disertačních prací doktorandů. Témata navíc plně korespondují s výzkumným zaměřením kateder KPM a KMO na FEK.
Výstupy projektu budou publikovány v časopisech evidovaných ve Scopus a Web of Science. Dále se předpokládají výstupy na konferencích na národní i mezinárodní úrovni, jejichž účelem je nejenom prezentace výstupů, ale i navázání spolupráce pro možný navazující výzkum a samozřejmě i vzdělávání členů týmu.