Aplikace nových přístupů v managementu a v marketingu


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Číslo projektu:SGS-2017-013
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2017-2019

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na výzkum aktuálních trendů v marketingu a managementu organizací. Zaměřuje se specificky na využívání ICT jednak v oblasti personálního managementu a marketingu na internetu. První zaměření je spojeno z hlediska vymezování oblastí e-business s B2E (business to employees), ale také E2E (employees to employees) a druhé zaměření bude spojeno zejména s B2C (business to customers) v České republice a částečně i s B2B (business to business). V rámci výzkumu bude významná pozornost věnovaná také novým trendům v oblasti managementu lidských zdrojů a jejich aplikací v současné organizaci. Uvedená dílčí témata jsou spojena s dosavadním zaměřením výzkumných šetření koordinátorů projektu a zejména s orientací disertačních prací doktorandů. Témata navíc plně korespondují s výzkumným zaměřením kateder KPM a KMO na FEK.
Výstupy projektu budou publikovány v časopisech evidovaných ve Scopus a Web of Science. Dále se předpokládají výstupy na konferencích na národní i mezinárodní úrovni, jejichž účelem je nejenom prezentace výstupů, ale i navázání spolupráce pro možný navazující výzkum a samozřejmě i vzdělávání členů týmu.

  PUBLIKACE:

  Příspěvky v odborných časopisech
  • Eger, L. Uživatelské testování www stránek s využitím SUPR-Q. Marketing & komunikace, 2017, roč.2017. č.3, s.26-27, ISSN 1211-5622.
  Statě ve sborníku
  • Eger, L. Jak školy využívají internet pro komunikaci s veřejností?. In Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2017, s.132. ISBN 978-80-7435-688-9.
  • Eger, L.; Egerová, D.; Mičík, M.; Prantl, D. Corporate and Recruitment Websites as Tools for Recruiting. In Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing. Brno : Masaryk University, 2017, s.65-75. ISBN 978-80-210-8714-9.
  • Nosková, M. BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEM IMPLEMENTATION AND ITS APPLICATION IN MANAGEMENT OF MEDIUM-SIZED ENTERPRISE. In Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing. Brno : Masarykova univerzita, 2017, s.192-199. ISBN 978-80-210-8714-9.
  • Eger, L. Jaký je výzkum v oblasti školského managementu v České republice?. In Aktuální přístupy managementu vzdělávání. Praha : CŠM Praha, 2017, s.41-50. ISBN 978-80-7290-958-2.
  • Egerová, D.; Eger, L. Recruitment Through the Use of Corporate Websites - A Comparative Study. In Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Norristown : International Business Information Management Association, 2017, s.1137-1149. ISBN 978-0-9860419-7-6.
  • Eger, L.; Egerová, D. Kdy může být video efektivním médiem v e-learningu. In Sborník anotací 17. ročník konference elearning forum. Praha : ECON publishing s.r.o., 2017, s.3. ISBN 978-80-86433-65-3.