Katedra marketingu, obchodu a služeb

vedoucí:
  Ing. Jan TLUČHOŘ Ph.D.
jtluchor@kmo.zcu.cz Tel: +420377633301
tajemnice:
  Mgr. Lucie SEDLÁKOVÁ
sedlakol@kmo.zcu.cz
sekretářka:
  Mgr. Lucie SEDLÁKOVÁ
sedlakol@kmo.zcu.cz
sekretářka:
   Alena STRÁDALOVÁ
stradalo@kem.zcu.cz


Charakteristika | Personalia | Dokumenty | Kontakty | Konzultační hodiny

Aktuálně

22.03.2017
Dne 23.3.2017 jsou úřední hodiny Mgr. Sedlákové zrušeny. ...    >>>

20.03.2017
Témata BP/DP pro akademický rok 2017/2018 budou zveřejněna na webu a nástěnce KMO 3.4.2017....    >>>

 

Charakteristika

Na katedře jsou vyučovány předměty zaměřené na marketing a jeho aplikace, obchod a obchodní logistiku, cestovní ruch a služby obecně. Vybraní pracovníci katedry jsou úspěšnými školiteli v rámci doktorského studia. Mnozí pracovníci pravidelně školí zástupce firem, neziskových organizací a dalších subjektů.

V bakalářském studiu je pro katedru klíčová výuka ve studijním oboru Management obchodních činností, která probíhá na pracovištích v Plzni a v Chebu a je ve vyšších ročnících zaměřena na problematiku aplikací marketingu, cestovní ruchu a obchodu. V rámci bakalářského studia jsou studenti vedeni k praktickým aplikacím řešené problematika a samostatné zpracovávání prakticky orientovaných projektů.

V navazujícím studiu oboru Podniková ekonomika a management je katedra zodpovědná za jednu ze specializací, ve které jsou rozvíjena témata navazující na bakalářský studijní program, a výuku několika povinných předmětů (Marketingové řízení podniku, Komerční komunikace a Výzkum trhu). Skladba a obsahy předmětů vyučovaných katedrou se snaží reagovat na aktuální vývoj ekonomiky a jejích příslušných odvětví.

Publikační a vědecká činnost katedry se zaměřuje na problematiku aplikací nových technologií do marketingu, obchodu i služeb cestovního ruchu, což je podpořeno i dostupnou technologií pro eyetracking. Stejně tak se akademičtí pracovníci zaměřují na marketingové analýzy a průzkumy pro firmy a další subjekty. Na katedře jsou úspěšně řešeny projekty aplikovaného a smluvního výzkumu, např. inovační vouchery. Významnou část vědeckovýzkumných a projektových aktivit katedry tvoří přeshraniční (většinou česko-německá) tematika, např. v oblasti nákupního turismu apod.

Jednotliví pracovníci katedry disponují mnohými kontakty na zahraniční vysokoškolské instituce a jsou tak nositeli projektů fakultního či univerzitního významu, např. v oblasti spolupráce českých a saských univerzit či realizace double degree studijního programu s Hochschule Hof (SRN), a kontaktními osobami mnohých partnerských smluv. Průběžně též probíhá spolupráce na projektech jiných kateder.

Katedra průběžně spolupracuje s dalšími vysokoškolskými pracovišti, subjekty veřejné správy a samosprávy, hospodářskými komorami a samozřejmě s jednotlivými podniky. Jsme otevřeni novým projektovým a výzkumným výzvám!

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
Docenti
doc. Ing. Petr CIMLER, CSc. cimler@kmo.zcu.cz 3305
doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc. leger@kmo.zcu.cz 3312
doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D. dagmar.jakubikova@seznam.cz 3365
Asistenti, odborní asistenti a ostatní vyučující
Ing. Lenka ČECHUROVÁ lcechuro@kmo.zcu.cz .
Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA hommer@kmo.zcu.cz 3307
Ing. Petr JANEČEK janecp00@kmo.zcu.cz 3317
Ing. Lenka KRÁLOVÁ, Ph.D.
Ing. Hana KUNEŠOVÁ kunesova@kmo.zcu.cz 3309 (UK-524), 3359 (CD-207)
Ing. Michal MIČÍK micikm@kmo.zcu.cz 3306
Mgr. Hana OVESLEOVÁ ove@kmo.zcu.cz 3320
Ing. Jan PETRTYL, Ph.D. petrtyl@kmo.zcu.cz
Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D. jtluchor@kmo.zcu.cz 3366 (Cheb), 3316 (Plzeň)
Doktorandi
Ing. Lenka ČECHUROVÁ lcechuro@kmo.zcu.cz .
Ing. Katarína HÁLKOVÁ khalkova@kmo.zcu.cz
Ing. Petr JANEČEK janecp00@kmo.zcu.cz 3317
Ing. Hana KUNEŠOVÁ kunesova@kmo.zcu.cz 3309 (UK-524), 3359 (CD-207)
Ing. Michal MIČÍK micikm@kmo.zcu.cz 3306
Ing. Pavel PETRIČKO
Ing. Naděžda PETRŮ
Ing. David PRANTL prantld@kmo.zcu.cz 3324
Ing. Karolína PTÁČKOVÁ ptackovk@kmo.zcu.cz 3325

Dokumenty ke stažení a odkazy

Tématické okruhy - KMO/SBZMO
Tématické okruhy - KMO/SZPE
Formuláře - BP / DP
Pokyny

Kontakt

  • Telefon: 377633301

Adresa: Orientační plán budov FEK v Chebu
Orientační plán budov ZČU v Plzni