Trendy v podnikání

Vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni.
e-ISSN 2788-0079

Poslání

Časopis "Trendy v podnikání" je vědeckým recenzovaným periodikem vydávaným Fakultou ekonomickou Západočeské univerzity v Plzni. Posláním časopisu je publikovat původní teoretické i aplikační výstupy výzkumu českých i zahraničních autorů zejména v zaměření na podnikovou ekonomiku a management. Časopis je ale také otevřen příspěvkům orientovaným mezioborově, protože často jen takto široce lze jak teoreticky, tak i aplikovaně řešit problémy současné hospodářské praxe a přinášet poznatky o nových a inovativních postupech. Časopis je orientován především na témata zahrnující vývoj nových metod, inovace aplikačních postupů a poslední trendy v podnikové ekonomice, managementu, marketingu a ve financích a účetnictví. Časopis je určen odborné veřejnosti zahrnující:
  • odborné a vědecké pracovníky vzdělávacích institucí zaměřených do oblasti působnosti časopisu;
  • manažery a pracovníky s rozhodovací pravomocí především v podnikové sféře;
  • studenty navazujících magisterských a doktorských studií v oblasti podnikového managementu.
Trendy v podnikání jsou metodologicky pluralistickým časopisem. Publikovány jsou výsledky založené na kvantitativním, kvalitativním i smíšeném výzkumu jakož i konceptuální příspěvky a články rozvíjející teoretické poznání, prezentující testování empirických hypotéz i statě obsahující případové studie. Každý článek je anonymně recenzován dvěma recenzenty. Recenze zajišťuje redakční rada časopisu. V časopise není možné publikovat článek, který byl uveřejněn nebo nabídnut k uveřejnění v jiném časopise či knižní publikaci.

Časopis byl zařazen do ERIH PLUS.


Články z archivu hledejte v DOAJ.

Vydavatel

Vydavatelství ZČU v Plzni, P. O. Box 314, Univerzitní 8, Plzeň 306 14, IČO 49777513
Fakulta ekonomická
Příspěvky jsou recenzovány a neprocházejí jazykovou redakcí.
Časopis vychází od září 2011.
Časopis vychází elektronicky pololetně


MK ČR E 20361
e-ISSN 2788-0079
Info: www.fek.zcu.cz/tvp

Redakční rada

Šéfredaktor
doc. Ing. Petr Janeček, Ph.D. (CZ, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická)

Výkonný redaktor
Ing. Zdeněk Kresa
Ing. Olga Šlechtová Sojková

Výkonná rada:
doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.
Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.
doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.
Ing. Kateřina Mičudová, Ph.D.
Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.
JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.
Ing. Michal Mičík, Ph.D.
doc. Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.

Ediční rada:
prof. Dr. Dirk Beyer (DE, Hochschule Harz)
prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc. (CZ, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická)
doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. (CZ, Vysoká škola hotelová v Praze)
prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. (SK, Žilinská univerzita, Fakulta riadenia a informatiky)
prof. Dr. habil. dr. mpx. h. c. Hajós László (HU, Szent István Egyetem)
prof. dr. Vincentas Lamanauskas (LT, University of Siauliai)
prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Leczykiewicz (PL, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný (CZ, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická)
doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (CZ, Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta)
prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. (SK, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied)
prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc. (SK, Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre)
prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D. (CZ, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická)
doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc. (SK, Trenčianská univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno - ekonomických vzťahov)
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. (CZ, Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta)

Adresa redakce

Fakulta ekonomická ZČU v Plzni
Univerzitní 22
306 14 Plzeň
Tel.: +420 377 633 001
e-mail: journal@fek.zcu.cz

Jak odeslat příspěvek

Všechny příspěvky musí být podány prostřednictvím redakčního systému na adrese: https://articles.fek.zcu.cz/journal

Publikované články
Časopis Trendy v podnikání publikuje originální výzkumné články, přehledové články a odborné komentáře. Zaslání příspěvku k publikování znamená, že příspěvek nebyl publikován a ani není zaslán jinam k recenzi.
Časopis publikuje originální empirické a teoretické články, které přispívají k poznání problematiky podnikové ekonomiky a managementu a její aplikace pro podniky i veřejné instituce a další organizace. Časopis Trendy v podnikání je otevřen různým výzkumným přístupům z hlediska metodologie a přístupu k poznávání reality. Časopis umožňuje publikovat různé aplikace podnikové ekonomiky a managementu.


Etika publikování
Publikování příspěvku v časopise Trendy v podnikání je spojeno s dodržováním obecných a etických standardů pro všechny zúčastněné, tj. pro autory, editory i recenzenty.

Konflikt zájmů
Všichni autoři  jsou žádáni, aby vyloučili jakékoliv aktuální či potencionální konflikty zájmů, jež by se týkaly jakýchkoliv závazků vůči jiným lidem nebo organizacím.

Prohlášení k publikování
Odeslání článku k publikování znamená, že příspěvek zaslaný k publikování nebyl dříve publikován (s výjimkou formy abstraktu nebo jako součást přednášky či akademické práce).
Odeslání článku k publikování znamená, že publikování bylo schváleno všemi spoluautory.


Copyright 
Časopis nabízí autorům publikovat jejich příspěvky ve formě Open access. Znamená to, že všechny příspěvky jsou volně dostupné a stažitelné pro všechny, kteří čtou a případně si stahují časopis či jeho části.
Jestliže autor chce vložit do příspěvku nějaký materiál, ke kterému nemá autorská práva, musí sám získat písemné povolení od vlastníka těchto práv před publikováním příspěvku v časopise.
Autor publikující v časopise Trendy v podnikání uděluje časopisu licenci k publikování jeho příspěvku po tom, co je příspěvek akceptován v rámci evaluačního procesu.
Stahování příspěvků z časopisu Trendy v podnikání je povoleno pro osobní potřebu a studijní účely. Pro komerční použití příspěvku je nutné si vyžádat povolení od šéfredaktora.

Vydavatel aplikuje licenci CC BY-NC-SA.
(Tato licence umožňuje ostatním nekomerčně upravovat, vylepšovat a vytvářet odvozená díla na základě tohoto díla, pod podmínkou, že uvedou autora původního díla a tato nově vzniklá díla budou vystavena za stejných podmínek - pod stejnou licencí).
Autor článku je nositelem autorských práv a garantuje práva k příspěvku pro vydavatele časopisu ve smyslu licence CC BY-NC-SA..

Prohlášení o ochraně soukromí
Příjmení a jména, adresy a e-mailové adresy publikované v příspěvcích budou použity jen pro účel publikování a prezentace v časopise. Nebudou redakcí poskytovány třetí straně.

Podání rukopisu
Příspěvky se přijímají výhradně elektronicky zaslané na kontaktní e-mailovou adresu redakce.
Rozsah příspěvku max. do 8 stran formátu A4 (celý příspěvek má obvykle rozsah do 6 000 slov včetně tabulek). Příspěvek autor vytváří v textovém editoru Microsoft Word za použití písma Arial Narrow 12 pt, řádkování jednoduché, zarovnání do bloku, všechny okraje 2,50 cm, stránky nečíslovat. Odstavec je zarovnán do bloku bez odsazení 1. řádku, mezera před odstavcem 6pt. K posunům textu je využíván tabulátor. Citace jsou uvedeny v textu dle APA. Tabulky a obrázky jsou uvedeny přímo v textu, číslované s názvem a zarovnané doleva nad každou tabulkou nebo obrázkem, 10 pt, tučně. Pod každou tabulkou nebo obrázkem zarovnané doprava musí být uveden zdroj, ze kterého autor čerpal. K vyjádření matematických vztahů se používá Editor rovnic. Vzorce se označují číslem v kulaté závorce za použití písma Arial Narrow 12 pt, zarovnání vpravo vedle vzorce.
Pokud článek publikuje výsledky konkrétního projektu, může být na závěr příspěvku uveden kód a název projektu a označení poskytovatele (kurzívou).
V příspěvku musí být uvedeny následující informace: plné příjmení a jméno autora či autorů, název organizace a její adresa a e-mail autora či autorů. Jeden autor je korespondenční. Biografické informace nejsou časopisem vyžadovány.
Publikování článku v časopise je pro autory bezplatné a stejně tak se nevyžadují poplatky za počet stránek.


Proces hodnocení příspěvků
Příspěvek odeslaný k publikování v časopise nebude publikovaný, pokud je v podobné verzi odeslaný k publikování nebo publikovaný v jiném časopise. Autor, který odeslal příspěvek k publikování dává právo časopisu Trendy v podnikání publikovat příspěvek, pokud bude akceptován v recenzním řízení.
Všechny příspěvky publikované v časopise Trendy v podnikání podléhají recenznímu řízení ve formě peer review. Tato evaluace slouží pro udržování úrovně a kvality časopisu.
Editor nejdříve zváží, zda obdržený příspěvek je v souladu s posláním časopisu Trendy v podnikání. Potom schválené příspěvky procházejí anonymní recenzí, kterou provádějí nejméně dva nezávislí experti.


Archivační politika
Autorům článků publikovaných v časopise Trendy v podnikání je povoleno si archivovat verzi před tiskem.
Digitální archivace je zajištěna Knihovnou Západočeské univerzity v Plzni.